AÇIK HAVA REKLAMCILIÐININ ÖZELLÝKLERÝ

Açýkhava reklamlarý diðer reklam ortamlarý gibi kendine özgü kimi ögelerden oluþmaktadýr. Reklamlarýn asýl amacý savgöz (slogan ya da tema) altýnda gizlidir. Açýkhava reklam ortamlarýnda yer alan ögeler þunlardýr:

Düþünce (konsept): Etkili bir Açýkhava reklamý için anlaþýlýr, güçlü ve yaratýcý bir düþünce (konsept) oluþturmak, dikkat çekici ve anýmsanabilir bir ileti için de yararlanýlan düþüncenin yaratýcý olmasý gerekir.

Büyüklük ve Egemenlik: Açýkhava reklam iletisinin büyüklüðü, bakýþý egemenliðine alýr.
Reklam Metni: Açýkhava reklamlarýnda kullanýlan metin kýsa olmalýdýr. Genellikle tek satýrdan oluþan bir baþlýk ya da ürünü tanýtan bir yazý kullanýlýr. En önemli özellik metnin kýsa olarak hazýrlanmasý ve metnin içinde kullanýlan sözcük ve sözcük öbeklerinin kýsa olmasýdýr.

Tasarým (Dizayn): Açýkhava reklamlarýnýn kýsa ve güçlü bir etki yaratabilmesi için iyi bir tasarým önemlidir.

Düzenleme (Layout): Güçlü bir düþünce (konsept) saðlayabilmek için görsel ve metinsel ögelerin baþarýyla birleþtirilmesi gerekir. Ýyi bir düzenleme için genellikle basit bir yöntem kullanýlýr; güçlü bir görselle baþlanýr, bunu izleyen akýlda kalýcý bir baþlýk ve ürün hakkýnda bilgilendirmeyle kapanýþ gerçekleþir.

Görsel Öge: Açýkhava reklamlarýnýn en önemli özelliði yüksek oranda görünürlüðe sahip olmasýdýr. Bu nedenle kullanýlacak grafiklerin ve diðer görsel ögelerin dikkat çekici olmasý gerekir. Ürünün çok büyük boyutlarda fotoðraflarý kullanýlýr. Dikkat çekiciliði saðlamak için kalýnlaþtýrma ve parlaklýk önem kazanýr.

Tipografi: Büyük harf kullanýmý ve süslemeli yazý karakterlerinin kullanýmý okunurluðu düþüreceðinden yeðlenmemelidir.

Renk: Bir çok reklam panosu ilgi çekmek için canlý renklerden yararlanmaktadýr. Ürünün dev boyuttaki renkli resmi ve gerçekçi sahneleriyle hedef kitleyi etkilemek amaçlanmaktadýr.

Logo: Ürün ve ya markanýn logosu mutlaka Açýkhava reklamlarýnda yer almalýdýr. Çünkü Açýkhava reklamlarý görselliðe seslenen bir reklam ortamýdýr. Ýnsanlar bu reklamlarda metinleri okumasalar bile ürün ya da marka logosu akýllarýnda kalabilir.

Ürün Tanýnýrlýðý: Açýkhava reklamlarýnýn tasarýmýnda dikkat edilmesi gereken bir diðer önemli nokta da ürünün hedef kitle tarafýndan tanýnýrlýðýnýn saðlanmasýdýr. Ýyi bir Açýkhava reklamýnda, hedef kitlenin dikkatinin ürün üzerine odaklanmasý saðlanmalýdýr.

Yerleþtirme (Zoning): Reklam panolarýnýn yerleþtirilme stratejisi çok önemlidir. Bu planlama çok dikkatli ve uzun araþtýrmalar sonucu yapýlmalýdýr. Kampanyalar seçilmiþ bölge ya da kentlerde düzenlenebilir. Amaç belirlenen her bölgede en az miktarda asý kullanýlarak en çok görünmeyi saðlamaktýr.

Reklam ünitelerinin

Yerleþtirme açýlarý (900 veya 00 gibi)
Yüksekliði
Görünürlük süresi
Yola mesafesi
Çevrenin etkisi
Trafik yoðunluðuna göre görünürlük
Ayný alandaki poster sayýsýna göre algýlanma derecesi çok önemlidir.